golang flag 获取命令行参数

1
flag.String("port", ":8080", "http listen port")

像flag.Int、flag.Bool、flag.String这样的函数格式都是一样的,第一个参数表示参数名称,第二个参数表示默认值,第三个参数表示使用说明和描述。flag.StringVar这样的函数第一个参数换成了变量地址,后面的参数和flag.String是一样的。

flag.Parse()

解析函数将会在碰到第一个非flag命令行参数时停止,非flag命令行参数是指不满足命令行语法的参数,如命令行参数为cmd -flag=true abc则第一个非flag命令行参数为"abc”

使用flag来操作命令行参数,支持的格式如下:

1
2
3
--id=1
-id 1
--id 1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
package main
import (
"flag"
"fmt"
)

func main() {
ok := flag.Bool("ok", false, "is ok")
id := flag.Int("id", 0, "id")
port := flag.String("port", ":8080", "http listen port")
var name string
flag.StringVar(&name, "name", "123", "name")

flag.Parse()

fmt.Println("ok:", *ok)
fmt.Println("id:", *id)
fmt.Println("port:", *port)
fmt.Println("name:", name)
}

还是非常方便的。

执行一下:

$ go run flag.go -id=2 -name="golang”

ok: false

id: 2

port: :8080

name: golang

使用-h参数可以查看使用帮助:

$ go run flag.go -h

-id=0: id

-name="123″: name

-ok=false: is ok

-port=”:8080″: http listen port

http://www.01happy.com/golang-command-line-arguments/

http://faberliu.github.io/2014/11/12/Golang-flag%E5%8C%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A6%E8%A7%A3-%E4%B8%80/