Shell 判断进程是否存在

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#! /bin/bash
  function check(){
   count=`ps -ef |grep $1 |grep -v "grep" |wc -l`
   #echo $count
   if [ 0 == $count ];then
    nohup python /runscript/working/$1 &
   fi
  }

————————————————

版权声明: 本文为CSDN博主「栎枫」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接: https://blog.csdn.net/superbfly/article/details/52513765