golang 随机数

http://www.cnblogs.com/baiyuxiong/p/4545032.html

math/rand 包用于生成随机数。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package main

import "fmt"
import "math/rand"

func main() {
  fmt.Println(rand.Intn(100)) // 产生0-100的随机整数
  fmt.Println(rand.Float32()) 
  fmt.Println(rand.Float64()) // 产生0.0-1.0的随机浮点数
  
  s1 := rand.NewSource(42) // 用指定值创建一个随机数种子
  r1 := rand.New(s1)
  fmt.Print(r1.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r1.Intn(100))
  fmt.Println()
  
  s2 := rand.NewSource(42) // 同前面一样的种子
  r2 := rand.New(s2)
  fmt.Print(r2.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r2.Intn(100))
  fmt.Println()
}

func GenRandomBytes(size int) (randomBytes []byte) {
  rand.Seed(time.Now().UnixNano())
  randomBytes = make([]byte, size)
  rand.Read(randomBytes)
  return randomBytes
}

返回结果:

1
2
3
4
81
0.9405090880450124
5,87
5,87

多次重复执行上述代码,返回的结果仍然是一样的。所以为了使得调用的随机数不相同,就需要使用NewSource来提供一个随机的种子。比如:

s2 := rand.NewSource(time.Now().Unix())

如果在同一次执行中多次调用,返回的结果是不一样的:

比如这个代码:

复制代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
package main

import "fmt"
 
import "math/rand"

func main() {
 fmt.Println(rand.Intn(100))
 fmt.Println(rand.Intn(100))
 fmt.Println(rand.Intn(100))
 fmt.Println(rand.Intn(100))
}

随机数 bytes

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
package main

import (
  "fmt"
  "math/rand"
)

func main() {
  bytes := make([]byte, 5)
  rand.Read(bytes)
  fmt.Println(bytes)
}